วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสามแยกโรงเรียนบ้านหนองกาว) บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง