วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเจริญ) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายทองพูน) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสิิงห์) ตำบลสำโรง อำภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกบักเกลือ บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนางเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบอยกส่วนชนิดแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง