วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อกระดาษ A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายนานางสุพรรณี หอมหวน - นานายพันธ์ คำหารพล บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นหินคลุก สายไปบ้านหนองแวงตอตั้ง - นาพ่ออำพร บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านพ่อดี สาออน - วัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลางบ้าน-วัดป่า (ซอยกกตูม) บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยหินลาด บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง