วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย/หญิง และคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ oo๓-๕๘-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างทางข้ามบึงหัวนอน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าสีสำหรับประดับซุ้มพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า และซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง-คุ้มน้อย (ข้างวัดไพบูลย์) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง