วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์สี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวิทยุรับส่งมือถือ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 สายหน้าบ้านนางถนอม สำโรงพล (บริเวณสี่แยกทางไปหนองหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินสายนานายพุฒิพงษ์ ถึง นานายสาย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองมะเกลือ บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง