วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูดินหนองทุ่งบ่อ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านพ่อดี สาออน - วัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลางบ้าน-วัดป่า (ซอยกกตูม) บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านพ่อดี สาออน - วัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด้กปฐมวัยประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง