วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู ระบบ Inverter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะในครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง