วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู ระบบ Inverter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะในครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต และเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบอยกส่วนชนิดแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต และเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง