วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยบ้านแม่ทองใส บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-51-0021 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง