วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างประดับตกแต่งปราสาทข้าว พร้อมสถานที่จัดนิทรรศการในโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน มกรราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมบัติ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกกลางบ้าน-แยกบ้านหนองหว้า บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน มกราคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยประชาอุทิศ บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงกากร่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มน้อย-ห้วยตอดู่(ซอยหลังบ้านนายพุทธ) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มน้อย-บ่หิน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก (สายแยกนาครูนวย-นายนายบุญทัน คำหารพล) บ้านหนองคลองเใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายไปบ้านหนองแวง-นานายบัว แก้วพรม บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง