วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 15000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนแผ่นพื้นฝาท้ายรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อแผงกั้นจราจร ยาว ๑.๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง