วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยหินลาด บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคูห้วย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเจริญ) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายทองพูน) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสิิงห์) ตำบลสำโรง อำภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกบักเกลือ บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง