วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ซื้อยางนอกและยางในรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บอกตำแหน่ง แต่ละงาน/สำนัก/กอง ต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน ป้ายทำเนียบผู้บริหาร/ส.อบต ป้ายทำเนียบพนักงานส่วนตำบล และป้ายศูนย์บริการร่วม(One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ลำห้วยตอดู่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับเกรดผิวทางพร้อมบดทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง