วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างยานพาหนะ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นหินคลุก สายคันดินห้วยเสือเฒ่า (จากสะพาน-ฝายน้ำล้น) บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายแยกทางหลวง-สะพานไปบ่อหิน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายสุรศักดิ์ บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนที่เกิดจากน้ำกัดเซาะชำรุด สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 และสายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8-หนองแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด้กปฐมวัยประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกนาครูนวย บ้านหนองแวง (ฝายเทิง) บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง