วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรจากเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งบ่อ หนองทุ่ม บ้านสำโีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกเลเซอร์Toner2360 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อสายส่งน้ำชนิดผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง