วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองคลองน้อย ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกกลางบ้าน - ซอย กกตูม) บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านแม่ทองใส สุวรรณปรีชา ถึงร้านค้าชุมชน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก 2301 ผ่านกลางหมู่บ้าน ถึงโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างบรรจุน้ำยาสารเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง