วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเกาอี้ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านพ่อดี สาออน-วัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลง เดินสายไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง