วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำยากำจัดยุง (ไซเฟอร์เมทริน ๑o%) และทรายอะเบท ขนาดบรรจุ ๕oo ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อหมึกปริ้นเตอร์และคีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางทองแป้ง ตะวงษ์ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางทองแป้ง ตะวงษ์ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางสุพรรณี ถึงนานางแพงศรี บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง