วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายคันดินลำห้วยตอดู่-โสกเชือก-หนองกาว บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกปั้มน้ำมันชุมชน-วัดป่า บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการประดับและตกแต่งขบวนรถอัตลักษณ์ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างประดับตกแต่งปราสาทข้าว พร้อมสถานที่จัดนิทรรศการในโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน มกรราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยบ้านนายสมบัติ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกกลางบ้าน-แยกบ้านหนองหว้า บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง