วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 ถนนซอยบ้านนางสุนิสา แก้วพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน ๘๕-๘๖๓๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มน้อย-บ่อหิน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวงชนบท - บ่อหิน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง