องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด
 
นางสมพิศ  มุ่งเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นางสาวฐิตาภา  ชัยวงษ์
นางรัชนี  สีหา

นางสาวอัญชรี  กูลศรี

นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน

นางรุ่งรัตน์  ทางไธสง

พันจ่าเอกภาสกร  อัยจักร

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวญาณิศา  สิมศิริวัตร์
นายวิรัตน์  กองเกิด
ว่าที่ร้อยตรีธราวุธ  พงศ์พุฒินาท
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นักการ
คนงาน

 นายยุทธการ  แก้วพรม

 นายเอกชัย ถิ่นแสนดี
 
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง