องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

         ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองสองห้อง  ที่แยกออกมาจากตำบลหนองเม็ก  ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบ  สมัยนั้นมีพ่อใหญ่นายกองเป็นคนเมืองพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับบัญชาให้ไปทำศึกรบที่นครเวียงจันทร์  และในการไปทำศึกในครั้งนี้ได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมทั้งได้นำภรรยามาด้วย    คน  ชื่อว่านางหล้า  เดินทางมาพบเห็นโนนป่า  อุดมสมบูรณ์มีน้ำล้อมรอบทั้ง    ด้านเห็นว่าเป็นทำเลเหมาะสมสำหรับการตั้งหมู่บ้านใหม่  พอกลับถึงเมืองพิมายจึงได้นำเกวียนและผู้คนเดินทางกลับมาป่าแห่งนี้และได้ปักหลักฐานอยู่ที่ป่าสำโรง (ภาษาชาวบ้านเรียก  ส้มโฮง”)  เพราะที่ตรงนั้นมีต้นสำโรง  (ส้มโฮง)  ใหญ่จำนวนมากมาย  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นสำโรงว่า  บ้านสำโรง    และ    นายแสงจันทร์  ดวงเข็ม  กำนันตำบลสำโรงคนปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมีเขตการปกครองทั้งหมด    หมู่บ้าน และมีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๖.๔๖ ตารางกิโลเมตร  (๒๗,๗๘๘  ไร่)   มีนายจันทร์ดี  จันประทักษ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ   นางณัฐพร  ภูศรีฤทธิ์  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

                    การประกอบอาชีพ  ประชาชนในเขตตำบลสำโรงประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพหลัก  และเลี้ยงไหม  ทอผ้าไหม  เป็นอาชีพรอง