วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรงถนนสายหนองคลองเก่า (ลงหินคลุกผิวจราจร) บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายแยกบ้าหนองนาดี ถึงหนองศาลา (ห้วยผักตบ) บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์brother ๒๓๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2927 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง