วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กศพด.สำโรงประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อต้นไม้และวัสดุทางการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำดิบระบบประปาบ้านสำโรง หมูที่ 1,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝายลำห้วยเสือเฒ่า (งานถมดินซ่อมแซมปิดทับน้ำรั่วหน้าฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และระบบประปา บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี จำนวน ๕๐ คน
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง