องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายสุรศักดิ์ เศรษฐภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายคณารักษ์  หลินศรีวิเศษกุล นายโสภา  สถาพร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสายันต์ ประเสริฐ นางสุนา  ผาผง นายสมพงษ์  สมีพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
นายบรรจบ เขียวนอก นายสุนทร  บุญสิทธิ์ นายสุบรร  สำโรงพล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4นางลำดวน  แวงสุข
นายบรรจง  สำโรงพล นายทองปน  จันทะเสน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
   
นางไสว  สำโรงพล นายแถว  สุวรรณปรีชา นายสุรพงษ์  แก้วทุม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
 
 
 
นางเอมอร มุ่งเกิด นายไข  สุขเพีย นายสมโภชน์ แก้วพรม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9