องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล
                (๑) ถนน คสล.    จำนวน ๕๕ สาย         สภาพใช้งานได้ดี                                   
                (๒) ถนนลาดยาง จำนวน ๔ สาย          สภาพใช้งานได้ดี
       การไฟฟ้า
      ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าจำนวน ๑,๒๘๖  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
โดยประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าเกือบทุกครัวเรือน
        ระบบประปา
     ประชาชนในตำบลสำโรง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปา จากการประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา  ๑,๒๘๖  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
      การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ ประจำหมู่บ้าน   จำนวน ๓   แห่ง   และตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๙ แห่ง
 
       แหล่งน้ำ   
        แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลสำโรง มี ๕ แห่ง ดังนี้
๑) ลำห้วยอีหลอด   ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘   สภาพแหล่งน้ำ   ตื้นเขินมีน้ำเป็นบางช่วง
๒) ลำห้วยเสือเฒ่า   ไหลผ่านหมู่บ้านสำโรง        หมู่ที่ ๑     สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
๓) ลำห้วยหินลาด    ไหลผ่านบ้านหินลาด          หมู่ที่ ๕     สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
๔) ลำห้วยวังยาว      ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘    สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
       แหล่งน้ำสาธารณะ ในตำบลสำโรงมีแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ ได้แก่
๑) ฝายเก็บกักน้ำ  จำนวน ๕ แห่ง
๒) ลำห้วย หนองน้ำและสระเก็บน้ำ จำนวน ๒๓ แห่ง
๓) บ่อบาดาล จำนวน ๓๐   แห่ง
๔) บ่อน้ำตื้น จำนวน ๑๑ แห่ง
๕) ประปาชนบท จำนวน ๙ แห่ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน