องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักโดยส่วนมากปลูกข้าวเหนียวในอดีตการปลูกข้าวปลูกเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และที่เหลือก็จะใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างอื่น หรือขายบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะมีการทำไร่ ปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพ/ไร่
ทำไร่
ทำนา
ทำสวนผลไม้
ทำสวนผัก
อื่น ๆ
สำโรง
๑๑๗
๒,๖๙๙
-
-
หนองกาว
๒๘
๑,๓๘๓
๔๙
-
๔๕
ดอนแดง
๑๒๘
๑,๓๑๓
-
-
-
เหล่านกชุม
๑๑๔
๘๙๔
-
-
หินลาด
๘๐๙
๑,๑๕๓
-
-
๑๕
สำโรงเหนือ
๑๘๕
๑,๘๓๒
๑๐
-
-
หนองคลองใหญ่
๓๗๓
๑,๘๖๗
-
-
๑๕
หนองนาดี
๑,๑๘๓
๑,๗๗๒
๑๑
-
-
หนองคลองเจริญ
๙๘๙
๑๓๙
-
-
-
รวม
๓,๐๗๖
๑๓,๙๐๒
๗๙
-
๗๘